یادمان خشک رود
طراحی: مهدی سعدوندی – انجمن علمی معماری دانشگاه هنر اصفهان
همکاران طراحی: جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان
همکار پرازنته: گروه معماری پرداز
عکس: انجمن علمی دانشگاه هنر اصفهان
اجرا: انجمن علمی دانشگاه هنر اصفهان
موقعیت: دانشگاه هنر اصفهان
سال طراحی: 1394
سال اجرا: 1394

زمین خشک این رود زاینده هم به تنگ آمده و به نفس نفس افتاده است

سبزه ها و درختان نیز نفس های سنگین این زمین خشک را فهمیده اند  چراکه چندی است پا در آب نکرده و از زمین پرآب رود سیراب نشده اند. چرا که هر چه عمیق تر چنگ می زنند در این خاک، بیشتر از پیش به خشکی زمین پی می برند. ما نیز که  تاچندی پیش تکیه  بر درخت و در سایه سار برگ های شاداب آن می آسودیم، حال تمام آنچه نظاره گر هستیم، برگ هایی زرد و انبوهی از شاخه های بی جان است. شاخه هایی که روزی مملو از شور و شوق  نخستین جوانه های بهاری بودند، مملو از طراوت، مملو از تازگی .

پس برآن شدیم تا دست همت بر خشکی این شاخه های بی جان نهاده و به یادآن سرافراشتگی ها و قامت استوارشان، باردیگر یادشان را زنده سازیم، یاد آن درختان راست قامت، آن رود زاینده، اصفهان سبز و چه بسا هم قدم با خورشید و ماه، روز و شب گذراندیم تا که این تندیس زندگی را به منصه ی ظهور رسانیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu